Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid

Sociale veiligheid

Wij vinden het erg belangrijk dat leerlingen, medewerkers en bezoekers zich veilig voelen in de school. Ons veiligheidsbeleid staat niet alleen op papier, maar we investeren ook veel in preventie. Zo is er ruime surveillance in de pauzes, zowel binnen als buiten. We monitoren jaarlijks de effecten van ons beleid. We spreken er in de leerlingenraad over en we voeren de monitor Sociale veiligheid.

Het resultaat is duidelijk herkenbaar en voelbaar: een rustig en positief leer- en leefklimaat is kenmerkend voor de school. Een belangrijke voorwaarde om tot goede leerprestaties te kunnen komen en je welkom en thuis te voelen op SG Eekeringe!

Veiligheid is een belangrijke voorwaarde
om goed te kunnen leren en
je welkom en thuis te voelen op SG Eekeringe!

‘Nee’ tegen pesten

Veiligheid is de belangrijkste voorwaarde voor leerlingen om zich te ontwikkelen. We hechten er daarom veel waarde aan de veiligheid op onze school te borgen.

Helaas wordt op iedere school weleens gepest, ook op onze school. Zeker onze leerlingen zijn zich niet altijd bewust van het effect van hun gedrag op anderen. In de coachlessen wordt aandacht besteed aan dit onderwerp. Wat kun je doen als je gepest wordt of als je merkt dat iemand anders wordt gepest?

We kiezen voor een brede aanpak van pestgedrag, bijvoorbeeld tijdens gesprekken of in de lessen. Ook ondertekenen we gezamenlijk een protocol. Binnen de school treden we als team op tegen pestgedrag en maken we dit bespreekbaar bij leerlingen en ouders.

Op SG Eekeringe hebben een anti-pestcoördinator. Dit is mevrouw Tiesnitsch. Leerlingen die worden gepest of willen praten over een situatie kunnen hier terecht. Daarnaast zijn naast de coach alle collega’s aanspreekpunt voor leerlingen. De anti-pestcoördinator komt onder andere in beeld als coaches het pestgedrag niet voldoende kunnen oplossen.

Download hier het pestprotocol om meer te lezen over hoe we op school pesten proberen te voorkomen en welke stappen er genomen worden bij geconstateerd pestgedrag.

Sociale vaardigheidstraining

Leerlingen moeten in staat zijn om in sociale situaties voldoende voor zichzelf op te komen, zonder het belang van anderen uit het oog te verliezen. Leerlingen die hier moeite mee hebben kunnen een sociale vaardigheidstraining (SoVa) volgen. Ons sociale vaardigheidsprogramma heet ‘Rots en Water’. Hierin besteden wij o.a. aandacht aan:

  • hoe kom ik over bij anderen; waarin aandacht wordt geschonken aan o.a. houding en stemgebruik en aan goed luisteren
  • manieren waarop je in allerlei situaties kunt reageren; bijvoorbeeld verlegen, agressief of ‘stevig’
  • waarom doe ik zo; waarbij aan de leerlingen wordt uitgelegd hoe je tot bepaald gedrag komt, waarmee tegelijk een aanzet wordt gegeven hoe je jouw gedrag kan veranderen
  • omgaan met pesten
  • goed contact leggen met een ander
  • opkomen voor jezelf
  • rekening houden met een ander
  • problemen oplossen.

Vertrouwenspersoon

Wij gaan zorgvuldig om met onze leerlingen en we willen klachten zoveel mogelijk voorkomen. Toch kan het voorkomen dat een leerling of ouder het ergens niet mee eens is of vindt dat er iets niet goed gaat. Als er een klacht is, is de coach het eerste aanspreekpunt. Eerst wordt geprobeerd om samen met de betrokkene(n) een oplossing voor het probleem te vinden. 

Voor zaken die de leerling niet met de coach kan of wil bespreken, kan hij/zij terecht bij een vertrouwenspersoon. Dit zijn  mevrouw Zantingh en mevrouw Lukas.

De externe vertrouwenspersoon is de heer J. Wibbens. Hij is te bereiken via zijn website, Het Vertrouwensbureau: https://hetvtb.nl

De vertrouwenspersoon probeert samen met de leerling de vraag of het probleem helder te krijgen en verwijst zo nodig naar andere hulp,  bijvoorbeeld naar een jeugdhulpverlener.

Als een leerling of ouder van mening is dat een klacht niet naar tevredenheid
is afgehandeld, dan is er de mogelijkheid om in beroep te gaan. Bij wie dat moet en op welke manier staat beschreven in onze schoolgids.

Zoek