Leerlingenraad en Medezeggenschapsraad

Leerlingen-
raad
en Ouderraad

Leerlingenraad

Via de leerlingenraad mag je zelf meepraten over alles wat op school gebeurt en meedenken over schoolzaken die je bezighouden. 

De leerlingen die in de leerlingenraad zitten, worden door de leerlingen zelf gekozen. In de leerlingenraad kun je activiteiten organiseren en mag je advies geven over zaken die met school te maken hebben. Daarnaast zitten er twee leerlingen in de medezeggenschapsraad (MR). Zij nemen deel aan de vergadering en hier kunnen zij de stem van de leerlingen laten horen.

Samen met het LAKS wordt gekeken naar het vergroten van de rol van de leerlingenraad en stellen we een leerlingenstatuut op.

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschaps-
raad

Sinds een aantal schooljaren is er een gezamenlijke MR van PLUS, PRO en VMBO. Binnen die MR hebben ouders en leerlingen zitting, naast het personeel, en daar kunnen ze meepraten en beslissen over het beleid op de school. Daarmee levert de MR een belangrijke bijdrage aan het beleid en de kwaliteit van het onderwijs op school.

Voor belangrijke beslissingen in de school wordt de MR om advies dan wel instemming gevraagd. Bovendien heeft de MR een belangrijke rol in het bevorderen van openheid en onderling overleg in de school. De MR overlegt regelmatig officieel met de schoolleiding, ook vaardigt zij leden af naar de GMR, de Gemeenschappelijke MR van de stichting waar alle scholen onder vallen (Simant). Ook is er twee keer per jaar overleg met de Raad van Toezicht. 

De MR wordt rechtstreeks door en uit de verschillende geledingen (personeel, leerlingen en ouders) van de school gekozen volgens de bepalingen van het reglement. 

De personeelsgeleding van de MR komt gemiddeld eens per twee weken in vergadering bijeen. De leerlinggeleding vergadert samen met de leerlingenraad. De gehele MR (ouders, personeel, leerlingen) vergadert ongeveer vijf keer op jaarbasis.

Zoeken