Examens

EXAMENS

Informatie voor examenleerlingen 


Examenroosters
basis
kader
mavo

Je bent geslaagd als:

 • het rekenkundig gemiddelde van jouw bij het centraal examen behaalde cijfers tenminste 5,5 is (incl. praktijkvak SE)
 • je voor Nederlands minimaal een 5 hebt behaald
 • je één 5 hebt behaald en verder 6 of hoger
 • je één 4 hebt behaald, verder 6 of hoger, waaronder tenminste één 7 of hoger
 • je twee vijven hebt behaald, verder 6 of hoger, waaronder tenminste één 7 of hoger
 • je voor LO1 en kunstvakken inclusief ckv ‘voldoende’ of ‘goed’ hebt behaald
 • je voor geen van de onderdelen van het combinatiecijfer (indien er sprake is van een combinatiecijfer) lager dan een 4 hebt behaald
 • in geval van theoretische leerweg (mavo): het profielwerkstuk met ‘goed’ of ‘voldoende’ is beoordeeld

Schoolexamen rekenen


Vanaf 2021 geldt het volgende: kandidaten die geen examen afleggen in wiskunde, moeten een schoolexamen rekenen hebben afgelegd. Dit cijfer telt niet mee bij de uitslagbepaling en ook wordt er geen minimumeis gesteld aan dit cijfer. Het cijfer wordt vermeld op een bijlage bij de cijferlijst en heeft slechts als doel het vervolgonderwijs zicht te bieden op de rekencapaciteiten van de betreffende student.

Extra coronamaatregelen 2022

 • kandidaten krijgen een extra herkansingsmogelijkheid. Je mag dus twee vakken herkansen waarin je al examen hebt gedaan. Het hoogste cijfer geldt als definitief cijfer voor het centraal examen.
 • Het tweede tijdvak is uitgebreid naar tien dagen: 13 juni tot en met 24 juni 2022. Je kunt ervoor kiezen om bij sommige vakken pas in het tweede tijdvak examen te doen. 
 • Er komt (voor mavo) een derde tijdvak van vier dagen dat, net als het eerste en tweede tijdvak, op de scholen zelf wordt afgenomen. Dit derde tijdvak loopt van 5 juli tot en met 8 juli. Kandidaten die (een deel van) hun CE’s voor het eerst in het tweede tijdvak afleggen, gebruiken het derde tijdvak voor herkansen (en eventueel ook inhalen als zij tijdens de eerste afname niet aanwezig konden zijn). Ook kandidaten die hun examen in het eerste tijdvak volledig doen, kunnen naast het tweede tijdvak het derde tijdvak gebruiken voor herkansen
 • Net als in 2021 wordt het beroepsgerichte profielvak met een schoolexamen afgesloten.