Leerlingbegeleiding en -zorg

Leerling-
begeleiding en -ondersteuning

Begeleiding en ondersteuning

Wij willen dat alle leerlingen de mogelijkheid krijgen zich optimaal te ontplooien en zich thuis te voelen op school. Daarom is er op school veel aandacht voor allerlei vormen van leerlingbegeleiding. Iedere leerling is anders. De een leert makkelijker dan de ander, maar ook op het sociale en emotionele vlak is iedere leerling uniek. Ons docententeam gaat zo goed mogelijk om met deze verschillen. Denk hierbij aan het persoonlijk begeleiden van een leerling, maar ook aan het werken met verschillende niveaugroepen binnen een klas.

Het overgrote deel van de leerlingen kan via het reguliere programma dat we aanbieden, inclusief het maatwerk en de kanslessen, op een prima manier de onderwijsloopbaan doorlopen. Sommige leerlingen hebben echter wat extra begeleiding van ons team nodig op hun weg naar een diploma of startkwalificatie. Soms is er ook langere tijd intensievere hulp nodig om alles in goede banen te leiden. Dan schakelen we in overleg hulp in van externe instanties.

De begeleiding van de leerlingen binnen de school ziet er als volgt uit:

Coach

Iedere leerling en iedere klas heeft een eigen coach. De coach is op onze school de centrale figuur in de begeleiding van leerlingen. Ook is de coach de contactpersoon tussen school en thuis. Hij/zij bespreekt persoonlijke voortgang en eventuele uitdagingen met de klas, met leerlingen apart of, als dat nodig is, met de ouders/verzorgers. De coach begeleidt de leerlingen bij de keuze van een vakkenpakket of studierichting, maar ook bij het nemen van (meer) verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces.

Ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator heeft als taak alle voorkomende zorg en ondersteuning te coördineren en hierbij de hulpverleners en instanties, die beschikbaar en geschikt zijn, in te zetten. Hiervoor heeft hij/zij contact met alle betrokkenen, inclusief ouders en leerlingen.

De ondersteuningscoördinator geeft advies en/of informatie, verwijst zo nodig door en regelt begeleiding. In samenwerking met de mentor/coach en (zo nodig) de orthopedagoog wordt een handelingsplan op- of bijgesteld. Hij/zij vervult zo nodig ook een taak bij het aannemen van nieuwe leerlingen.

Onze ondersteuningscoördinator voor VMBO is mevrouw A. Tiesnitsch.

Wij willen dat alle leerlingen
de mogelijkheid krijgen zich optimaal te ontplooien
en zich thuis te voelen op school.

Ondersteunings Advies Team (OAT)

Op SG Eekeringe functioneert een Ondersteunings Advies Team (OAT). De voorzitter van het OAT is de ondersteuningscoördinator van de school, mevrouw A. Tiesnitsch. In het team zitten verder: de leerjaarcoördinatoren mevrouw T. Rijn en mevrouw A. Zantingh, afdelingsleider de heer S. Caria en de orthopedagoog mevrouw Koelewijn.

Werkwijze van het OAT

De coach vult een signaalbrief in en vraagt om advies aan het Ondersteunings Advies Team. De hulpvraag heeft vaak betrekking op het gebied van gezondheid, aanwezigheid op school, gedrag of sociaal-emotioneel welbevinden. Mocht het nodig zijn kunnen ook de schoolmaatschappelijk werker, de jeugdarts van de GGD of de leerplichtambtenaar van de gemeente Steenwijkerland worden betrokken voor advies.

Nadat een leerling in het OAT is besproken, blijft hij/zij onder de aandacht. Er wordt actie ondernomen in de vorm van overleg met de coach, een gesprek met leerling/ouder(s) en/of verzorger(s) en eventueel overige betrokkenen, en/of door een plan op te stellen voor de leerling.

Lokaal 1.08

Een belangrijk onderdeel van onze ondersteuningsmogelijkheid is lokaal 1.08. Op deze plek werkt een vast team. Het ondersteuningsteam bestaat uit: leerlingbegeleiders, de dyslexiecoördinator, de dyscalculiecoördinator, de coördinator anderstaligen, onze orthopedagoog en ondersteuningscoördinator.

Op deze plek worden leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, begeleid door leerlingenbegeleiders, zodat zij regulier onderwijs kunnen blijven volgen. Als een leerling voor ondersteuning in aanmerking komt, wordt dit besproken met de leerling en ouders/verzorgers. Daarna wordt een plan of zorgarrangement opgesteld.

Direct grenzend aan lokaal 1.08 zijn twee kamers (1.06 en 1.07). Dit zijn twee ruimtes met deuren met glas erin die afgesloten kunnen worden, waardoor leerlingen in staat gesteld worden in alle rust en in een prikkelarme omgeving te werken.

Dyslexie en dyscalculie

Sommige leerlingen die van de basisschool naar SG Eekeringe komen, hebben problemen met lezen en spellen. Leerlingen die hier veel moeite mee hebben kunnen dyslectisch zijn. Aan het begin van de brugklas maakt iedereen een toets om te kijken of er problemen zijn met lezen of het spellen van woorden. Als dat nodig is, neemt de orthopedagoog een vervolgtoets af om te kijken wat het probleem precies is en of er compenserende middelen zijn die hierbij kunnen ondersteunen.

Als een leerling dyslexie heeft, is het noodzakelijk dat zowel de dyslexieverklaring als het verslag van het onderzoek op school aanwezig zijn. Op basis van de inhoud van het verslag, kan de leerling extra begeleiding krijgen door zich in te schrijven voor kansles. Daarnaast zijn er compenserende middelen, zoals gesproken boeken en een readspeaker.
Ook kan een leerling in aanmerking komen voor extra tijd bij het maken van toetsen, tentamens en examens, en kan een docent rekening houden met lees- en/of spellingsproblemen bij de beoordeling van schriftelijk werk. 

Bij examens wordt de meest actuele regelgeving vanuit het ministerie gebruikt.

Zie ons dyslexieprotocol.

Reken- en wiskundeproblemen en dyscalculie

In de brugklas wordt aandacht besteed aan het signaleren en begeleiden van leerlingen met (ernstige) reken- en wiskundeproblemen en het uiteindelijk constateren van dyscalculie. Een tijdige onderkenning van dyscalculie is erg belangrijk. Het voorkomt dat leerlingen langdurig problemen ondervinden bij de exacte vakken. Deze problemen kunnen uiteindelijk leiden tot vergaande sociaal-emotionele problemen, een verminderde motivatie en een negatief zelfbeeld.

De begeleiding van leerlingen met dyscalculie is toegespitst op pre-teaching (leerlingen horen de uitleg van een onderwerp al een keer tijdens de begeleiding, waarna ze het in de les van de docent nog een keer te horen krijgen) en kennis krijgen over het eigen leerproces (metacognitieve vaardigheden) met het doel de leerling beter of anders met zijn of haar dyscalculie om te leren gaan. De leerling speelt in het hele proces een erg actieve rol. Als een leerling dyscalculie heeft, is het noodzakelijk dat zowel de dyscalculieverklaring als het verslag van het onderzoek op school aanwezig zijn. Op basis van de inhoud van het verslag kan de school extra faciliteiten toekennen, zoals altijd gebruik mogen maken van een rekenmachine en extra tijd bij het maken van toetsen, tentamens en examens.

Bij examens wordt de meest actuele regelgeving vanuit het ministerie gebruikt.

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)

LWOO is er voor leerlingen die een VMBO-diploma kunnen halen, maar daar wel extra ondersteuning bij nodig hebben. Hierbij kan gedacht worden aan hulp bij een bepaald vak, maar ook hulp bij het leren omgaan met lastige situaties of het plannen en organiseren van (huiswerk)opdrachten. Een speciale commissie bepaalt of een leerling voor LWOO in aanmerking komt.

SG Eekeringe heeft geen speciale klassen met alleen LWOO-leerlingen. In overleg met de mentor/coach wordt gekeken voor welke maatwerklessen en/of kanslessen een leerling het beste kan worden ingedeeld. Ook is het mogelijk dat de leerling wordt aangemeld voor een bepaalde training, bijvoorbeeld een sociale vaardigheidstraining (SOVA training). Begeleiding vanuit lokaal 1.08 is tevens een mogelijkheid.

Rebound

Het kan voorkomen dat een leerling voor korte of langere tijd de lessen in de reguliere klas niet kan of mag volgen, bijvoorbeeld door lang ziek zijn, achterstand, of problemen met gedrag. Om weer in ‘het gareel’ te komen, wordt de leerling naar de Rebound gestuurd. Dit is altijd tijdelijk en onder strikte voorwaarden. In het Onderwijsatelier krijgt de leerling les, zodat hij/zij bij blijft en daarnaast begeleiden de docenten de leerling om weer terug te kunnen naar de eigen school.

De hulp die de leerling in deze periode ontvangt, wordt in samenspraak met SG Eekeringe en de docenten vastgelegd in een ontwikkelingsperspectiefplan. Eekeringe meldt de leerlingen aan en is ook verantwoordelijk voor de contacten met de leerplichtambtenaar, de leerling en de ouders/verzorgers.

Trajectvoorziening ‘Het Tij’

Trajectvoorziening ‘Het Tij’ is een onderwijsarrangement waarbij de school samenwerkt met de Gemeente Steenwijkerland en andere zorgaanbieders. 
 

In het Tij bieden we onderwijs aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. De leerlingen hebben veelal een langere periode geen onderwijs gevolgd en met elkaar proberen we het schoolse ritme weer op te pakken. Alle leerlingen hebben een individueel programma met eigen doelen waar ze gedurende de week mee aan de slag gaan. Voor veel leerlingen is het ‘weer op school zijn’ het eerste belangrijke doel; het ervaren van plezier en succes. Er gaat veel aandacht naar leren zien wat er wél goed gaat, het opdoen van succeservaringen en het krijgen van zelfvertrouwen, want lekker in je vel zitten is basaal voor ontwikkeling. 

Doelen

In maximaal twee jaar tijd wordt er samen met de leerlingen in kleine stappen gewerkt aan algemene doelen en aan specifieke doelen. Voorbeelden van algemene doelen zijn: terug naar regulier onderwijs, speciaal onderwijs, volledige schoolgang, toewerken naar een stage-/werkplek, toewerken naar een start op het MBO, het kunnen bieden van een passend perspectief / passende hulpverlening of een passend onderwijsaanbod.

Om geplaatst of aangemeld te worden voor de trajectvoorziening is het nodig dat er een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) ligt. Dit omdat de leerling intensief ondersteund wordt en hiervoor extra faciliteiten nodig zijn.

Klik HIER voor de folder van Het Tij.

Zoek