Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs

Praktijk- onderwijs (PRO)

Benieuwd naar SG Eekeringe?

We willen je graag iets van onze school laten zien. Daarom zijn er video’s gemaakt over wat er bij ons op school allemaal te doen is en welke keuzevakken er zijn (bijvoorbeeld de Sportklas). Kom snel kijken en klik hier!

Heb jij of hebben je ouders behoefte aan een persoonlijk contactmoment, heb je vragen, of mis je informatie? Vul dan het contactformulier in, en wij nemen contact met je op!

Voor leerlingen

Welkom bij de afdeling Praktijkonderwijs Eekeringe!

Wij bieden op het Praktijkonderwijs Eekeringe onderwijs op maat, wat betekent dat we kijken naar wat het beste bij jou past. Je krijgt les in kleine groepen, waardoor je veel persoonlijke aandacht van de docent kunt krijgen. We werken aan thema’s als Burgerschap, Wonen, Werken en Vrije tijd.

Leren en Leven

Een belangrijke methode die we gebruiken is Leren en leven. Daarbij zijn zes thema’s belangrijk:

 • Hoe zorg ik voor mijzelf?
 • Wie ben ik?
 • Gezond denken en gezond zijn.
 • Hoe ga ik om met anderen?
 • Eerlijk tegenover mijzelf en anderen.
 • Jezelf blijven ontwikkelen.

Vakken die je krijgt zijn Nederlands, rekenen, Engels, Burgerschap en Informatiekunde. Daarnaast gaan we aan de slag met koken, handvaardigheid, bewegen en techniek. En SWB (Start Werk en Blijf veilig) is een vak wat je voorbereidt op veilig werken bij een bedrijf.

Je leerroute wordt in nauw overleg met jou en je ouders/verzorgers bepaald.

Het praktijkonderwijs kent geen vast aantal jaren dat je onderwijs krijgt, zoals bijvoorbeeld het vmbo. Het praktijkonderwijs eindigt, in principe, aan het einde van het schooljaar waarin je 18 jaar wordt. Dan ontvang je het schoolcertificaat praktijkonderwijs en eventueel andere diploma’s/certificaten die je in de loop van de tijd hebt behaald (bijvoorbeeld een heftruckcertificaat, een schoonmaakdiploma, of certificaat horeca- en bedieningsassistent). Je kunt uitstromen naar dagbesteding, arbeid (doelgroepregister) en MBO entree of MBO 2.  

Lotte – Ik hou niet van alleen maar in de klas zitten. Hier kan ik werken met mijn handen, bijvoorbeeld in de tuin of bij techniek.

Voor ouders

Welkom bij de afdeling Praktijkonderwijs Eekeringe! Wij hebben als school de expertise om leerlingen toe te leiden naar arbeid en/of dagbesteding. Ons onderwijsteam richt zich op het optimaal ontwikkelen van arbeidsvaardigheden en sociaal emotionele vaardigheden van leerlingen. Onze overtuiging is dat leerlingen zich alleen optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving. Wij besteden daarom als school veel aandacht aan het borgen van een veilig en voorspelbaar schoolklimaat.

De optimale ontwikkeling van leerlingen kunnen we niet alleen realiseren en we doen dit samen met ouders/verzorgers, gemeente, het samenwerkingsverband en hulpverlenende instanties. Samen met deze partners zorgen we voor een passend onderwijstraject met een groot accent op ondersteuning en zorg. Wij hechten als school veel waarde aan een professionele cultuur en is het ons streven te allen tijde een betrouwbare partner te zijn voor de partners in onderwijs en ondersteuning.

Wij zijn een lerende organisatie, wat betekent dat we uitdagende situaties aangrijpen om samen te groeien en onze professionaliteit te vergroten.

Graag bieden we u inzicht in ons aanbod in onderwijs, ondersteuning en werkwijze. Ons onderwijsaanbod onderscheidt zich van het reguliere onderwijs door het grote accent op het pedagogische klimaat en een holistische benadering van leerlingen. We streven ernaar om, naast het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden, de benodigde levensvaardigheden aan te leren om zich naar vermogen staande te houden in de maatschappij.

Ons onderwijs

Het praktijkonderwijs is een reguliere vorm van voortgezet onderwijs voor leerlingen van 12 tot 18 jaar die hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring hebben.

Op het Praktijkonderwijs Eekeringe in Steenwijk bieden wij onderwijs en ondersteuning aan leerlingen tussen 12 en 18 jaar. Wij bieden leerlingen met een leerachterstand die onvoldoende tot ontwikkeling komen in het regulier onderwijs. Soms gecombineerd met een ontwikkelingsstoornis zoals aandachtdeficiëntie, hyperactiviteit (AD(H)D), autismespectrumstoornis, hechtingsproblemen of angsten.

Wat onze leerlingen gemeen hebben is behoefte aan duidelijkheid, voorspelbaarheid en structuur. Dit zijn belangrijke pijlers voor onze leerlingen.

Werken aan zelfredzaamheid

Naast de competenties die nodig zijn om zelfstandig te kunnen werken, wordt binnen het praktijkonderwijs ook aandacht besteed aan het leren van vaardigheden die de zelfredzaamheid vergroten. Het gaat dan om levensvaardigheden en sociale vaardigheden. Hiervoor gebruiken wij de methode Leren & leven. Het vak levensvaardigheden staat in elk leerjaar op het rooster.

Maar ook is er aandacht voor praktische zaken, zoals koken en het bijhouden van het huishouden. Ook maken onze leerlingen kennis met verschillende sport- en spelactiviteiten. Zo leren ze hoe ze hun vrije tijd zinvol kunnen invullen.

Toekomstperspectief

Wij bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving waarin zij zich cognitief en sociaal-emotioneel optimaal kunnen ontwikkelen. Wij willen daarbij hun zelfvertrouwen en competenties vergroten. We geven de leerlingen inzicht in hun mogelijkheden en beperkingen en hoe ze daarmee om kunnen gaan. Maar boven alles willen we iedere leerling begeleiden bij het ontwikkelen van een toekomstperspectief.

Doel van ons onderwijs is om leerlingen naar zelfredzaamheid en een zo zelfstandig mogelijke plek in de samenleving te begeleiden. Ze ontwikkelen competenties die ze nodig hebben om zelfstandig te kunnen werken. Een deel van de leerlingen stroomt na het praktijkonderwijs direct door naar werk. Een ander deel komt er via een vervolgopleiding terecht. Onze praktijkschool heeft betrokken stagecoaches en een groot netwerk aan bedrijven/organisaties en externe partners om leerlingen te helpen een passende werkplek te vinden. Elke leerling die bij ons het praktijkonderwijs afrondt gaat met een baan van school!

Onze school heeft de taak om van onze leerlingen burgers te maken met kansen en mogelijkheden. Wij bereiden ze hierop voor door een opleidingsprogramma aan te bieden bestaande uit de volgende domeinen:

 • Burgerschap
  De leerling ontwikkelt zich tot een sociaal vaardige, actieve en respectvolle burger, die bewuste keuzes kan maken en een positieve bijdrage levert aan de samenleving.
 • Wonen
  We leren de leerlingen de vaardigheden om zo zelfstandig mogelijk te wonen. We leiden de leerlingen op tot gewaardeerde werknemers, waarbij ze beschikken over algemene en vakspecifieke competenties.
 • Werken
  We leren de leerlingen om zich voor te bereiden op een plaats op de arbeidsmarkt.
 • Vrije tijd
  We leren de leerlingen bewust met hun vrije tijd om te gaan.
 

Denken in mogelijkheden!

Onze school denkt in mogelijkheden. Het onderwijs sluit aan bij de leerling, dus bij wat hij/zij kan en leuk vindt. Elke leerling krijgt een onderwijsprogramma op maat. Dit vergroot de motivatie en het eigenaarschap van de leerling.

Leerroute

In het praktijkonderwijs hebben leerlingen een eigen leerroute. Deze leerroute komt in nauw overleg met de leerling en de ouders/verzorgers tot stand. Uitgangspunt voor het vaststellen ervan zijn de kansen en kwaliteiten van de leerling. We kijken naar wat de leerling kan en graag wil. Kenmerkend voor ons onderwijs is dat we benadrukken waar leerlingen goed in zijn. Daarnaast zorgen we ervoor dat leerlingen zich prettig en veilig voelen en daardoor zichzelf kunnen zijn. In een veilig schoolklimaat kan een leerling zich optimaal ontwikkelen en haalt hij/zij het maximale uit zichzelf. 

Uitstroomprofielen

De vijf uitstroomprofielen van Praktijkonderwijs zijn: 

 1. Dagbesteding
 2. Beschut werk
 3. Begeleid werk (subsidies), doelgroepenbaan
 4. Regulier werk
 5. Vervolgonderwijs (binnen de school: Entree-opleiding, of elders: MBO1

   

Boven alles willen we iedere leerling
begeleiden bij het
ontwikkelen van een toekomstperspectief.

Het onderwijsaanbod

In een prettig en veilig pedagogisch klimaat worden leerlingen voorbereid op en geleid naar een passende plaats op de arbeidsmarkt en participatie in de samenleving. Leren werken staat voorop en er wordt gewerkt aan een goede arbeidshouding, gewenst gedrag en zelfredzaamheid. De leerlingen kunnen uitstromen naar dagbesteding, arbeid (doelgroepregister) en MBO entree of MBO 2.

Vakken

De leerlingen volgen verschillende vakken. Naast het bovengenoemde ‘vak’ levensvaardigheden zijn er de ‘algemeen vormende vakken’ (AVO), zoals Nederlands, rekenen, Engels, Burgerschap en informatiekunde. Daarnaast bieden wij onderwijs in koken, handvaardigheid, textiele werkvormen, lichamelijke opvoeding en techniek. Ook is er het vak SWB (Start Werk en Blijf veilig). Dit vak bereidt de leerling voor op veilig werken op de werkvloer is de basis voor uiteindelijk het VCA-diploma.

Gedurende de schoolloopbaan zal stage een steeds belangrijkere rol krijgen binnen het onderwijsaanbod. Daarnaast bieden we branchegerichte cursussen, zoals een heftruckcertificaat, bosmaaiercertificaat, schoonmaakdiploma, lasdiploma, horeca- en bediening-assistent en via de stages een Boris Praktijkverklaring in samenwerking met het SBB.

Onderbouw

In de eerste twee leerjaren bieden we een breed aanbod van vakken. Hierdoor kunnen leerlingen zich oriënteren op verschillende beroepsrichtingen en kennismaken met alle profielen die wij daarna aanbieden.

Bovenbouw

Vanaf het derde jaar volgt er een meer ‘eigen’ onderwijsprogramma. De leerling kiest een van de drie profielen (Techniek, Diensten of Groen) met vakken die hem/haar aanspreken. Vanaf leerjaar 4 worden deze opgesplitst in 5 profielen (Metaal, Bouw, Groen, Horeca of Verzorging) en zijn er volop stagemogelijkheden. De school heeft een groot netwerk met passende stagebedrijven en instellingen.

Praktijkonderwijs werkt nauw samen met het VMBO en het VGO op SG Eekeringe. Wij bieden binnen het praktijkonderwijs de mogelijkheden om een MBO-Entreediploma te halen in samenwerking met het Deltion College.

Leerlingoverleg

Er is wekelijks een leerlingoverleg met de afdelingsleider, de twee coördinatoren en de orthopedagoge. Zij werken preventief rondom zorgvragen die betrekking hebben op alle gebieden waarbij de leerling extra ondersteuning kan gebruiken.

  

Het schooljaar

Onderwijstijd

Voor het praktijkonderwijs gelden formeel de urennormen zoals in het regulier voortgezet onderwijs, namelijk 1000 klokuren per jaar. In de onderbouw zijn dit voornamelijk onderwijsuren en in de bovenbouw worden dit steeds meer stage-uren. Gedurende de schoolloopbaan mag de verhouding 50-50 zijn.

Schooltijden

LESUUR

TIJD

1e uur

08.15 – 09.00 uur

2e uur

09.00 – 09.45 uur

3e uur

09.45 – 10.30 uur

PAUZE

10.30 – 10.45 uur

4e uur

10.45 – 11.30 uur

5e uur

11.30 – 12.15 uur

PAUZE

12.15 – 12.45 uur

6e uur

12.45 – 13.30 uur

7e uur

13.30 – 14.15 uur

8e uur

14.15 – 15.00 uur

9e uur

15.00 – 15.45 uur

Lesuitval

Vrije tussenuren door bijvoorbeeld lesuitval komen niet voor. Als een docent afwezig of ziek is, wordt er gezocht naar vervanging.

De klassen

Bij de inrichting van de klassen houden we ook rekening met de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen en zorgen we voor structuur en ruimte. We kiezen voor kleine groepen en iedere groep heeft een mentor.

 

 

Asfati – Ik leer veel in de lessen, maar ik leer ook om minder snel boos te zijn en me minder snel aangevallen te voelen.
De school en de docenten zijn leuk! Ik wil als verpleegkundige in de zorg werken.

Sociale veiligheid

We willen dat iedere leerling zich veilig voelt op school. Alleen dan kan een leerling zich optimaal ontwikkelen op sociaal en cognitief gebied. Een school met een veilig klimaat is dan ook ons uitgangspunt, want een klimaat waarin gepest wordt, tast iedereen aan. Jaarlijks monitoren wij de sociale veiligheid onder onze leerlingen.

Sociaal-emotionele vaardigheden

Onze leerlingen hebben vaak ondersteuningsbehoeften op het gebied van sociaal-emotionele vaardigheden. Om hieraan te werken gebruiken wij, zoals eerder genoemd, de methode Leren & Leven. Deze methode is gericht op het ontwikkelen van de benodigde levensvaardigen om zich naar vermogen staande te houden in de maatschappij. Onder levensvaardigheden verstaan wij de volgende zes thema’s:

 • Wie ben ik?
 • Gezond denken en gezond zijn.
 • Hoe zorg ik voor mijzelf?
 • Hoe ga ik om met anderen?
 • Eerlijk tegenover mijzelf en anderen.
 • Jezelf blijven ontwikkelen.


Zie ook de pagina ‘Levensvaardigheden – Samen voor Ryan‘ voor meer informatie.
Meer over de methode ‘Leren en Leven’ vindt u op www.lerenenleven.nl

Incidentenregistratie

Voor een veilig schoolklimaat is het belangrijk om inzicht te krijgen in de incidenten die op school gebeuren. Dit helpt ons bij het ontwikkelen en verbeteren van het preventieve maatregelen. Incidenten tussen leerlingen en leerkrachten en tussen leerlingen onderling worden geregistreerd in het incidentenregistratiesysteem Swis Suite. Afhankelijk van de aard van het incident worden ouders en/of verzorgers hierbij betrokken. Ook kan de afdelingsleider besluiten om aangifte te doen. Maandelijks worden de geregistreerde incidenten besproken in de teamvergadering. Doelstelling van deze bespreking is om de veiligheid op school te vergroten en daar waar mogelijk preventieve maatregelen aan te scherpen.

Omgaan met pesten

Helaas wordt op iedere school weleens gepest, ook op onze school. Zeker onze leerlingen zijn zich niet altijd bewust van het effect van hun gedrag op anderen. We kiezen voor een brede aanpak van pestgedrag, bijvoorbeeld tijdens gesprekken of in de lessen. Ook ondertekenen we gezamenlijk een protocol. Binnen de school treden we als team op tegen pestgedrag en maken we dit bespreekbaar bij leerlingen en ouders.

Op onze afdeling is een anti-pest coördinator. Leerlingen die worden gepest of willen praten over een situatie kunnen hier terecht. Onze visie is dat veiligheid de belangrijkste voorwaarde is voor leerlingen om zich te ontwikkelen. We hechten er als school daarom veel waarde aan de veiligheid op onze school te borgen.

 

ESF en REACT-EU

Onze school krijgt dit schooljaar een financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds en vanuit REACT-EU. Deze subsidies worden bij ons op school ingezet op activiteiten om de stap naar arbeid of vervolgonderwijs optimaal te laten verlopen.